Przedszkole

Drodzy Rodzice,

W broszurze informacyjnej znajdą Państwo ofertę edukacyjną
Niepublicznego Przedszkola Promyczek na rok 2021-2022,
a także krótki wstęp do licznych nowości,
które wprowadzimy wraz z nowym rokiem przedszkolnym.

Możliwość pobrania oferty w formacie pdf:  Oferta przedszkole 2021-2022- pdf

W ramach projektu Unijnego otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla 20 dzieci (dziewczynek i chłopców)
na rok przedszkolny 09.2021r.-08.2022r.. Poniżej przedstawiamy warunki edukacyjne dla 20 dzieci
biorących udział w projekcie oraz dla 25 dzieci, które będą korzystały bezpłatnie
w ramach projektu z dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ogólne informacje dla wszystkich rodziców
(uczestniczących i nie uczestniczących w projekcie):

 • Dogodne godziny otwarcia placówki 6:30-18:00. Przedszkole jest czynne przez cały rok, z wyłączeniem 24.12 oraz dni między świętami, które będą podane na zebraniu na początku roku przedszkolnego.
 • Umowa zawierana jest na okres 09.2021r.-08.2022r. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Wszystkie sale w budynku są klimatyzowane oraz przeprowadzane jest co miesiąc ozonowanie, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się chorobotwórczych mikroorganizmów.
  W okresach przesileń jesiennych/wiosennych ozonowanie przeprowadzamy raz w tygodniu.
 • Kontakt z rodzicami:
  * W nagłych przypadkach dotyczących dziecka kontaktujemy się telefonicznie.
  * Bieżące sprawy przedszkolne takie jak: opłaty, co tygodniowy jadłospis, daty cyklicznych zajęć oraz wiele innych informacji ważnych w życiu przedszkolnym, przekazywane są poprzez elektroniczny dziennik,
  a także będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w placówce. Każdy rodzic na zebraniu przed rozpoczęciem roku przedszkolnego otrzyma indywidualny login i hasło. Z dziennika można korzystać na komputerze/tablecie oraz na telefonie-po zainstalowaniu aplikacji, która informuje, gdy zostanie wysłana wiadomość.
  * Zdjęcia z życia przedszkolnego udostępniamy na zamkniętej grupie na facebooku tylko dla rodziców
  z placówki. Pojedyncze zdjęcia z ważnych uroczystości umieszczane są na ogólnym profilu na facebooku
  w ramach promowania edukacji w placówce.
  * Filmy z ważnych uroczystości przekazywane są w formie linku do ściągnięcia z dysku przedszkolnego.
 • Kameralne grupy 13-20 dzieci (dziewczynek i chłopców) w grupie, 2 osoby sprawujące opiekę-
  nauczyciel i asystent.
 • Na przełomie maja i czerwca dla wszystkich naszych podopiecznych organizujemy piknik rodzinny na placu przedszkolnym, na którym nie brakuje atrakcji dla najmłodszych. Staramy się, aby więzi rodzinne były celebrowane cały rok, poprzez wspólny udział w różnego rodzaju uroczystościach. Organizujemy przedstawienia z okazji pasowania na przedszkolaka, jasełek, dnia babci i dziadka czy wspólny udział
  w zabawach i konkursach z okazji dnia rodziny.
 • Świętujemy również z okazji:
  -urodzin każdego naszego podopiecznego (w tym dniu każde dziecko otrzymuje prezent od placówki)
  -dnia przedszkolaka (wspólnie pieczemy kiełbaski przy ognisku na podwórzu przedszkolnym)
  -imienin Mikołaja „Mikołajki” (wspólnie przyrządzamy pyszne smakołyki)
  -wizyty św. Mikołaja w placówce (każde dziecko otrzymuje prezent od św. Mikołaja)
  -bal karnawałowy (dzieci przebierają się za kogo tylko sobie wymarzą:) )
  -Wielkanocy (wspólnie szukamy jajeczek na podwórzu przedszkolnym)
 • Zebranie rodziców odbędzie się 30.08.2021r. Godzina zostanie podana przy podpisywaniu umowy.
 • W ofercie przedszkola znajduje się także nocowanie. Terminy zostaną podane na pierwszym zebraniu.
  Program do pobrania:  Nocowanie w przedszkolu- pdf.
 • Placówka korzysta z usług cateringowych firmy „AgroRadRol” Grzegorz Leszczyński.
  Całodzienne wyżywienie składa się z: śniadania, zupy, drugiego dania, podwieczorku.
  Godziny posiłków zostaną podane Państwu na zebraniu.
  Przy zgłoszonej nieobecności dziecka na dany dzień przesłanej sms-em pod nr telefonu do placówki
  606 202 101 do godz. 8:00, opłata za wyżywienie w danym dniu nie będzie naliczana.
 • W nowo dobudowanej części przedszkola znajduje się osobny pokój do indywidualnych spotkań dziecka ze specjalistą. Zajęcia grupowe ze specjalistami od integracji sensorycznej, psychologiem i logopedą będą się odbywały w sali przedszkolnej lub w sali doświadczania świata połączonej z salą do integracji sensorycznej.
 • Sala doświadczania świata to pomieszczenie z odpowiednio dobranym wyposażeniem i narzędziami terapeutycznymi. Jest przeznaczona do pracy z dziećmi, które mają zaburzenia integracji sensorycznej. Istotą tej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, która składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów.
 • W miesiącach wakacyjnych zostanie oddany do użytku nowoczesny, ogrodzony plac zabaw z utwardzoną nawierzchnią o powierzchni ok 600m2. Znajdą się tam wydzielone ogródki dydaktyczne dla każdej z grup.
 • Przedszkole integracyjne służy wyrównywaniu szans edukacyjnych, uczy dzieci tolerancji i akceptacji oraz daje szansę rozwoju w komfortowych warunkach wszystkim swoim podopiecznym.
 • W naszej placówce każda dziewczynka i każdy chłopiec czują się ważni, potrzebni i akceptowani. Kameralne grupy, zgrany zespół nauczycieli i specjalistów to gwarancja udanego startu edukacyjnego Twojego dziecka.

Plan zajęć w Przedszkolu Promyczek

Edukacja dzieci prowadzona jest w małych przyjaznych grupach,
przez wykwalifikowany personel pedagogiczny.

L.p.

 

Rodzaj zajęcia

Okres

Cele i działania

1

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową

codziennie

– doskonalenie umiejętności językowych
– wzrost zrozumienia tekstów i poleceń
– rozwój koncentracji uwagi, myślenia, pamięci
i wyobraźni, wyciszenia, inteligencji emocjonalnej,a w konsekwencji wzrost gotowości do nauki szkolnej.

2

Zajęcia ogólnorozwojowe

codziennie

– zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu przez dzieci,
– wyrabianie poczucia rytmu i estetyki ruchu,- rozwijanie cech sprawności motorycznej: szybkości, siły, wytrzymałości,- zajęcia prowadzone przy pomocy urządzeń interaktywnych takich jak rzutnik i monitor.

3

Dziecięca matematyka

1 raz w tygodniu

Jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych.

4

Grafomotoryka

1 raz w tygodniu

– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchoweji motoryki małej (czynności związanej z użyciem palców i dłoni),- poprawianie poziomu graficznego pisma i rysunków,- kształtowanie umiejętności rysowania zgodnie
z poleceniami dorosłego,- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciałai orientacji przestrzennej,- usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami piszącymi,- korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych (nieprawidłowe trzymanie przyborów w ręce, nieprawidłowe napięcie mięśniowe dłoni)- stymulowanie ogólnego rozwoju.

5

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

2 razy w tygodniu po 30 min dla każdej grupy

– rozbudzanie zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca,
– kształcenie poczucia rytmu,
– rozwijanie predyspozycji i wrażliwości muzycznej,
– kształcenie możliwości głosowych,
– kształcenie percepcji słuchowej,
– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
– integracja grupy.

6

Lekcje religii- dla chętnych

1 raz w tygodniu

– zajęcia prowadzone są w formie zabawy,- celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej,- tematyka zajęć na religii stanowi integralną całość
z treściami przedszkolnymi, lecz jest świadomie związana z kalendarzem roku liturgicznego oraz świąt przeżywanych w kościele i domu rodzinnym.

7

Zajęcia z logopedą

Zajęcia grupowe/obserwacja, zajęcia indywidulane wg potrzeb

 – usprawnienie narządów mowy,
– stymulacja funkcji głosowych i słuchowych,
– poprawa jakości mowy,- rozwijają słuch fonematyczny,- rozwijają zasób słownictwa.

8

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia grupowe/obserwacja, zajęcia indywidulane wg potrzeb

-rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania
i wyrażania uczuć,- doskonalenie orientacji w schemacie ciała
i przestrzeni,- rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,
– nauka radzenia sobie z napięciem emocjonalnym,- rozwijanie empatii i umiejętności współpracy,- zapobieganie zachowaniom agresywnym.

9

Zajęcia
z oligofrenopedagogiem

Zajęcia indywidualne wg potrzeb

-zajęcia prowadzone są metodą edukacji przez zabawę, która jest intensywną stymulacją mózgu, dobraną do potrzeb dziecka oraz prowadzoną indywidualnie (dziecko – terapeuta). Głównym celem jest przede wszystkim interakcja, wymiana, kontakt z drugą osobą, całościowe wspomaganie rozwoju we wszystkich jej aspektach –  umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego, praca nad samooceną. W terapii są używane różne metody w zależności od indywidualnych potrzeb.

10

Zajęcia z integracji sensorycznej

Zajęcia grupowe obserwacyjne, zajęcia indywidualne wg potrzeb

– dostarczanie kontrolowanej przez terapeutę właściwej ilości bodźców sensorycznych,- terapeuta przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminuje, wyhamowuje lub ogranicza niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarcza silne bodźce, co jest konieczne przy pod wrażliwościach systemów sensorycznych.

11

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia grupowe/ obserwacja, zajęcia indywidualne wg potrzeb

– rodzaj terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowaniu
i kompensowaniu zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole,- skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).

12

Język angielski

Zajęcia grupowe.2 x w tyg. każda grupa

– osłuchanie się z językiem,- poznanie podstawowych słów,- kształtowanie umiejętności czytania globalnego
i wypowiadania się w języku angielskim.

13

Lekcje ciszy

1 raz w tygodniu

– świadome kierowanie własnymi ruchami,
– wykształcenie umiejętności bycia
w bezruchu jako podstawy koncentracji uwagi,
– umiejętność wysłuchania innych osób.

14

Mały naukowiec-eksperymenty/
sensoplastyka 1

cykliczne

Mały naukowiec to warsztaty twórcze
i eksperymentalne. Rozbudzają zainteresowania światem oraz zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi
i chemicznymi. Podczas zajęć zostają wyjaśnione prawa rządzące w otaczającej nas przyrodzie. Rozbudzają kreatywność i wyobraźnie dzieci.Sensoplastyka jest to plastyka z wykorzystaniem wszystkich zmysłów przy pomocy najłatwiej dostępnych artykułów. Zajęcia wspierają samodzielność, rozwój zmysłów, uczą wychodzenia ze schematów, poznawania nowych form wyrazu, wspierają rozwój poznawczy.

15

Zajęcia kulinarne – ciastoterapia 1

cykliczne

– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,- stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,- kształcenie zmysłu smaku, zapachu i dotyku podczas przygotowywania i degustacji potraw,- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,- zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD.

16

Doradztwo zawodowe 1

cykliczne

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracyi motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ichpro-zawodowych marzeń.

17

Bezpieczny przedszkolak 1

cykliczne

Program zawiera cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia bezpiecznego środowiska życia oraz kształtowania odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia.

18

Czytanie bajek przez rodziców 1

cykliczne

Celebrowanie wartości rodzinnych, chwile poświęcone na wspólne czytanie książek w rodzinnym gronie pozwalają tworzyć atmosferę ciepła, wzajemnej bliskości, a dorosłym dodatkowo dostarczają momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechui codziennych spraw.

19

Taniec

1 x w tyg-30 min

– rozbudzanie zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca,
– kształcenie poczucia rytmu,
– rozwijanie predyspozycji i wrażliwości muzycznej,
– kształcenie możliwości głosowych,
– kształcenie percepcji słuchowej,
– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
– integracja grupy.

20

Udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych

Według kalendarza konkursów

Udział najmłodszych w konkursach to dobry sposób na naukę i zabawę, która pomoże wkroczyć maluchom
w świat, w którym łatwiej sobie poradzą z rywalizacją
i jej negatywnymi skutkami.

21

Urodziny przedszkolaków

według „Kalendarza urodzin”

– uświadomienie zmian, zachodzących w życiu człowieka,
– zrozumienie istoty upływu czasu,
– uświadomienie znaczenia celebrowania urodzin,
– utrwalenie nazw miesięcy w kolejności ich występowania,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– rozwój komunikacji interpersonalnej.Upominek dla każdego małego podopiecznego.

1 Zajęcia cykliczne odbywają się raz w miesiącu. Tematyka cyklu w danym roku będzie wybrana na cały rok przedszkolny i podana do wiadomości na pierwszym zebraniu dla rodziców w sierpniu.