Opiekun dzienny

Drodzy Rodzice,
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną Placówki „Promyczek”
na rok 2021-2022 dla Opiekuna Dziennego.

Możliwość pobrania oferty w formacie pdf:   Oferta Opiekun Dzienny- pdf.

 • Umowa zawierana jest na okres 09.2021r.-08.2022r. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Dogodne godziny otwarcia placówki 6:30-18:00. Placówka jest czynna przez cały rok, z wyłączeniem 24.12 oraz dni między świętami, które będą podane na początku roku przedszkolnego.
 • W godzinach 06:30-08:00 oraz 17:00-18:00, dzieci z opiekuna dziennego będą przebywały pod opieką opiekunek w przedszkolu.
 • Jest jedna grupa licząca maksymalnie 9 dzieci. Opieką nad grupą zajmują się dwie wykwalifikowane opiekunki.
 • Wszystkie sale w budynku są klimatyzowane oraz przeprowadzane jest co miesiąc ozonowanie, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się chorobotwórczych mikroorganizmów. W okresach przesileń jesiennych/wiosennych ozonowanie przeprowadzamy raz w tygodniu.
 • Kontakt z rodzicami:
  * W nagłych przypadkach dotyczących dziecka kontaktujemy się telefonicznie.
  * Bieżące sprawy takie jak: co tygodniowy jadłospis, daty cyklicznych zajęć w danym miesiącu oraz wiele innych informacji ważnych w życiu placówki, przekazywane są poprzez elektroniczny dziennik oraz będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w placówce. Każdy rodzic na zebraniu przed rozpoczęciem roku przedszkolnego otrzyma indywidualny login i hasło. Z dziennika można korzystać na komputerze/tablecie oraz na telefonie-po zainstalowaniu aplikacji, która informuje, gdy zostanie wysłana wiadomość.
  * Zdjęcia z życia placówki udostępniamy na zamkniętej grupie na facebooku tylko dla rodziców z placówki. Pojedyncze zdjęcia z ważnych uroczystości umieszczane są na ogólnym profilu na facebooku w ramach promowania edukacji w placówce.
 • Na przełomie maja i czerwca dla wszystkich naszych podopiecznych organizujemy wielki piknik rodzinny na placu przedszkolnym, na którym nie brakuje atrakcji dla najmłodszych.

Plan zajęć w ramach opłaty czesnego.

Edukacja dzieci prowadzona jest w małej przyjaznej grupie przez wykwalifikowany personel pedagogiczny.

L.p.

Rodzaj zajęcia

Okres

Cele i działania

1

Zajęcia ogólnorozwojowe

codziennie

– zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu przez dzieci,
– wyrabianie poczucia rytmu i estetyki ruchu,
– rozwijanie cech sprawności motorycznej: szybkości, siły, wytrzymałości,
– zajęcia prowadzone przy pomocy urządzeń interaktywnych takich jak rzutnik.

2

Grafomotoryka

1 raz w tygodniu

– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
i motoryki małej (czynności związanej z użyciem palców i dłoni),
– poprawianie poziomu graficznego pisma i rysunków,
– kształtowanie umiejętności rysowania zgodnie
z poleceniami dorosłego,
– doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
– usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami piszącymi,
– korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych (nieprawidłowe trzymanie przyborów w ręce, nieprawidłowe napięcie mięśniowe dłoni),
– stymulowanie ogólnego rozwoju.

3

Zajęcia taneczno-muzyczne

1 raz w tygodniu

– rozbudzanie zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca,
– kształcenie poczucia rytmu,
– rozwijanie predyspozycji i wrażliwości muzycznej,
– kształcenie możliwości głosowych,
– kształcenie percepcji słuchowej,
– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
– integracja grupy.

4

Lekcje ciszy

1 raz w tygodniu

– budowanie poczucia własnej wartości,
– świadome kierowanie własnymi ruchami,
– wykształcenie umiejętności bycia
w bezruchu jako podstawy koncentracji uwagi,
– umiejętność wysłuchania innych osób.

5

Mały naukowiec-eksperymenty 1

cykliczne

– warsztaty twórcze i eksperymentalne,
– rozbudzenie zainteresowania światem oraz zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi, chemicznymi,
– wyjaśnienie praw rządzących w otaczającej nas przyrodzie,
– rozbudzanie kreatywności i wyobraźni dzieci.

6

Zajęcia kulinarne 1

cykliczne

– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
– stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,
– kształcenie zmysłu smaku, zapachu i dotyku podczas przygotowywania i degustacji potraw,
– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
– zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD.

7

Sensoryka

1 raz w tygodniu

Zajęcia zwiększają samodzielność w różnych obszarach życia. Zmniejszają nadwrażliwości dotykową. Rozwijają kreatywność i pomysłowość. Stymulują  motorykę małą. Rozwijają twórczą aktywność.

8

Urodziny podopiecznych

według „Kalendarza urodzin”

– uświadomienie zmian, zachodzących w życiu człowieka,
– zrozumienie istoty upływu czasu,
– uświadomienie znaczenia celebrowania urodzin,
– utrwalenie nazw miesięcy w kolejności ich występowania,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– rozwój komunikacji interpersonalnej.
Upominek dla każdego małego podopiecznego.

1 Zajęcia cykliczne odbywają się raz w miesiącu. Tematyka cyklu w danym roku będzie wybrana na cały rok przedszkolny i podana do wiadomości na pierwszym zebraniu dla rodziców w sierpniu.