RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Placówka Promyczek z siedzibą w Sułkowicach,
  Ul. Kolejowa 9A; 05-650 Chynów;
 • inspektorem ochrony danych w Placówce Promyczek jest Pani Małgorzata Urban, Sylwia Urban,
  Ewelina Urban; email: radosne@przedszkole-promyczek.com.pl ; tel: 606 202 101
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy
  i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów, na podstawie art. 32-36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia kolejnego roku po zakończonym uczęszczaniu dziecka do placówki.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie podjęcie współpracy przez Placówkę Promyczek.

Polityka prywatności strony internetowej

www.przedszkole-promyczek.com.pl

W związku z wejściem dnia 25.05.2018 nowej ustawy o Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:

Właściciel Placówki Promyczek prowadzący Niepubliczne Przedszkole Promyczek oraz Opiekuna Dziennego jest uważany za administratora danych osobowych, który zbiera i przetwarza dane zgodnie
z niniejszą Polityką prywatności. W niniejszym dokumencie znajdą Państwo również informacje
o wykorzystaniu plików cookies i innych technologiach w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Administratorem niniejszej strony oraz administratorem danych osobowych jest:

Placówka Promyczek
NIP: 521 199 89 89

radosne@przedszkole-promyczek.com.pl
nr tel.: +48 606 202 101

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawa oświatowego, ustawie o systemie informacji oświatowej, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań związanych z niniejszym dokumentem
(polityką prywatności, informacjami o cookies) mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres mailowy radosne@przedszkole-promyczek.com.pl


1. Czyje dane osobowe są przez nas zbierane?

 • użytkowników naszej strony internetowej,
 • naszych Klientów, dostawców oraz parterów biznesowych,
 • wykonawców,
 • pracowników,
 • konsumentów,
 • osób, które kontaktują się z nami w jakikolwiek sposób,
 • kandydatów do pracy.

2. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

 • poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie,
 • poprzez kontakt telefoniczny z nami,
 • poprzez bezpośrednie odwiedzenie naszego przedszkola.

3. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, stanowisko w firmie, wykształcenie, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, adres firmowy lub domowy i inne dane kontaktowe, zainteresowania, historię komunikacji z Państwem (w tym notatki z rozmów i spotkań).

4. Cele, dla których zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • zapewnienie Państwu aktualnych informacji na temat naszych usług,
 • udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania,
 • prowadzenia działań marketingowych i analitycznych,
 • wysyłka e-maili i newsletterów,
 • pomoc online,
 • powiadamiania Państwa o wszelkich zmianach w usługach i produktach w naszej ofercie,
 • udzielania gwarancji oraz rozpatrywania reklamacji,
 • umożliwienia Państwu udziału w promocjach i konkursach,
 • umożliwienia zgłaszania problemów z naszym serwisem,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji,
 • w celach rekrutacyjnych,
 • oraz w innych celach związanych z naszą działalnością gospodarczą, działalnością oświatową, w tym negocjowanie, zawieranie i realizacja umów.

5. Podstawa prawna zbierania i przetrzymywania Państwa danych osobowych:

W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do określenia podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych, opisanymi powyżej, podstawą prawną dla nas do przetwarzania danych osobowych będzie zazwyczaj jedna z następujących okoliczności:

 • Państwa zgoda,
 • wykonanie umowy, którą zawarliśmy z Państwem lub innymi osobami,
 • uzasadniony interes prawny naszej firmy lub naszych partnerów biznesowych,
 • zgodność z przepisami prawa, prawa oświatowego, zgodność z ustawą o systemie informacji oświatowej.

6. Cele udostępniania Twoich danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 • osobom trzecim, w tym organom państwowym, dostawcom usług IT oraz osobom zaangażowanym przez naszą firmę w celu świadczenia i realizacji usług wymaganych i zamówionych przez Państwa,
 • w celu ochrony praw własności intelektualnej dotyczących  materiałów wyświetlanych na naszej stronie internetowej lub w inny sposób,
 • w celu uzyskania porady prawnej lub innej profesjonalnej porady,
 • w celu reagowania na wniosek prawny lub wypełnianie obowiązków prawnych,
 • w celu prawidłowego rozliczenia wystawionych przez nas rachunków oraz innych dokumentów księgowych – wszystkie wystawione dokumenty uwzględniane są
  w dokumentacji księgowej, w związku z czym Państwa dane w sposób naturalny będą przetwarzane
  w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa,
 • możemy ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy sprzedajemy, kupujemy
  lub łączymy jakąkolwiek działalność lub aktywa, w tym z potencjalnym sprzedawcą lub nabywcą takiej firmy lub aktywów,
 • za Państwa zgodą możemy ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim, które oferują produkty, które mogą Państwa zainteresować. Firmy te mogą następnie skontaktować się z Tobą bezpośrednio w sprawie produktów lub przykładowych ofert, spersonalizowanych ofert i informacji lub poprosić o opinię na temat produktów i programów, które mogą Państwa zainteresować,
 • możemy zostać poproszeni o udostępnienie Państwa danych osobowych w celu zastosowania się do nakazu sądowego, wykonania prawa lub procesu prawnego, w tym do odpowiedzi na wnioski rządowe lub regulacyjne. Ujawnienie może również być konieczne, jeśli mamy powody, aby sądzić, że ujawnienie jest niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania w celu wyegzekwowania wszelkich praw naszej firmy, w tym przeciwko Państwu  lub osobie trzeciej, w związku z windykacją należności lub naruszenia warunków umowy. Możemy udostępniać dane osobowe w celu ochrony bezpieczeństwa naszej firmy, naszych klientów lub innych stron, a także w celu zapobiegania naruszenia naszych praw lub mienia, prawi i mienia innego administratora danych osobowych lub gdyby ktokolwiek inny mógł zostać pokrzywdzony w ten sposób.

7. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych:

Nasza firma podejmuje uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą
i nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

8. Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak ich potrzebujemy do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Okres ten będzie różny w zależności od Państwa kontaktów
i współpracy z nami, wynika on również z przepisów prawa, prawa oświatowego oraz ustawy o systemie informacji oświatowej . Na przykład, gdy skorzystają Państwo z naszych usług, zachowamy zapis Państwa danych potrzebnych do celów oświatowych, księgowych, podatków, gwarancji. Możemy również prowadzić korespondencję mailową w różnych sprawach jak np. przedstawienie oferty, zawieranie umów, kwestie reklamacji. Jeżeli nie będziemy już potrzebować Państwa danych  usuniemy je. Natomiast nawet jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas informacji marketingowych, zachowamy Państwa adres e-mail, aby wykluczyć go z list marketingowych.

9. Twoje prawa, uzyskiwanie dostępu i poprawianie danych osobowych:

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony danych dają osobom fizycznym konkretne uprawnienia
w kontekście danych osobowych, które przetwarzają firmy. W związku z tym jeśli chcą Państwo uzyskać kopię danych osobowych, które posiadamy o Państwu lub sprostować, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych o Państwu, prosimy  o wysłanie wiadomości za pośrednictwem adresu mailowego radosne@przedszkole-promyczek.com.pl

Jeśli zdecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać od nas jakichkolwiek informacji pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą tradycyjną, mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości kontaktując się z nami pod adresem mailowym:
radosne@przedszkole-promyczek.com.pl

Utrzymywanie dokładnych i aktualnych informacji jest bardzo ważne. Niedokładne lub niekompletne informacje mogą wpłynąć na naszą zdolność do dostarczania odpowiednich usług dla Państwa. Prosimy o informację z Państwa strony o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w przypadku danych osobowych za pomocą adresu email radosne@przedszkole-promyczek.com.pl

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku
  z przetwarzaniem przez nas danych.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art.
16 – 21 RODO.

10. Pliki cookies oraz inne technologie śledzące:

Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym
(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies:

 • zapewniają prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony,
 • poprawiają szybkość i bezpieczeństwo korzystania z niniejszej strony,
 • ulepszają funkcje dostępne dla Państwa na stronie,
 • korzystają z narzędzi analitycznych i marketingowych,
 • pozwalają na wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube,
 • zapewniają funkcje społecznościowe.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Państwa przeglądarce. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również
z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

11. Zmiana oraz aktualizacja niniejszej Polityki prywatności:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez publikację jej na naszej stronie internetowej. Państwa obowiązkiem jest zapoznanie się polityką prywatności za każdym razem, gdy przesyłają nam Państwo  informacje lub składasz zamówienie.

12. Pytania i skargi:

Jeśli mają Państwo problem lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki nasza firma wykorzystała Państwa dane osobowe, prosimy o zgłoszenie tego pisemnie na adres mailowy radosne@przedszkole-promyczek.com.pl

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowany postępowaniem w sprawie zapytania lub skargi dotyczących Państwa danych osobowych mają Państwo prawo zgłosić to Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.