Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych
w Niepublicznym Przedszkolu Promyczek

 

1. Do oddziałów integracyjnych przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów:

 • Orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 • Innych specjalistycznych opinii.

(np. o niedostosowaniu społecznym, o potrzebie indywidualnych zajęć logopedycznych/
korekcyjno-kompensacyjnych/ z integracji sensorycznej);

 • Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.

3. Do przedszkola integracyjnego przyjmuje się do 45 wychowanków, w tym 7 –11 dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych z podziałem na grupy wiekowe.

4. Do oddziału integracyjnego kwalifikowane są dzieci :

 • z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi

(z upośledzeniem w stopniu lekkim),

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z zaburzeniami narządów ruchu,
 • z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem,
 • z lekkimi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera,
 • z ADHD,
 • z chorobami przewlekłymi (cukrzyca, wady serca),
 • dzieci niedowidzące i niedosłyszące.

5. Przy naborze dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziału integracyjnego kierujemy się ich wiekiem rozwojowym, a nie metrykalnym. Uwzględnia się przy tym odpowiednią ich liczbę, jak i specyfikę oraz głębokość zaburzeń.

6. Głębokość zaburzeń jest istotnym czynnikiem decydującym ostatecznie o przyjęciu dziecka do grupy, ponieważ nie tyle rodzaj niepełnosprawności, co głębokość zaburzeń decyduje o skuteczności i korzyściach nauki dla tych dzieci.

7. Każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych funkcjonuje w oparciu
o indywidualny program pracy opracowany przez pedagoga specjalnego we współpracy
z nauczycielami, psychologiem i logopedą. Jest on dostosowany do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb dziecka. Dzieci bez ograniczeń edukacyjnych w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w pozostałych grupach, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją.

8. Decyzja o przyjęciu dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkola odbywa się etapowo:

 • I Etap:
  • analiza dokumentacji dziecka – wymagana jest dokumentacja dotycząca rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych, orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu, dokumentacja medyczna (jeśli dotyczy) lub inne specjalistyczne opinie np.
   o niedostosowaniu społecznym, o potrzebie zajęć logopedycznych/ z integracji sensorycznej,
  • rozmowa z rodzicami i z dzieckiem,
  • obserwacja dziecka w różnych sytuacjach.
  •   II Etap:
   • próbne włączenie dziecka do grupy,
   • ciągła obserwacja.

9. W szczególnych przypadkach zespół d.s. rekrutacji może podjąć decyzje o przyjęciu dziecka
z dysfunkcjami na okres próbny (3 miesiące), po czym podjąć decyzje o przyjęciu dziecka na cały rok.

10. Do jednej grupy przyjmowane są dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych lub tożsamych.

11. Istotne jest osiągnięcie przez dziecko z dysfunkcją takiego stopnia samodzielności
i rozwoju społeczno-emocjonalnego, który umożliwia współpracę z innymi dziećmi i nauczycielami.

12. Czas pobytu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu ustalany jest indywidualnie
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka oraz dobra innych dzieci.

13. W związku z ich mniejszą wydolnością psychofizyczną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą mieć regulowany czas pobytu w przedszkolu, z możliwością wydłużenia lub skrócenia go według wskazań zespołu specjalistów z przedszkola.

14. Przyjmowanie dzieci odbywa się przez podział na grupy adekwatnie do wieku dziecka.

15. Przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami, upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne.

16. Zespół do spraw rekrutacji składa się z:

 • Dyrektora przedszkola,
 • Specjalistów,
 • Nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w oddziałach integracyjnych.