STATUT

Statut Niepublicznego Przedszkola            „Promyczek” w Sułkowicach

ROZDZIAŁ I

Nazwa Przedszkola


§1

1.  Przedszkole posiada nazwę w pełnym brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Sułkowicach.
2.  Przedszkole posiada skróconą nazwę w brzmieniu: Przedszkole „Promyczek”.
3.  Przedszkole ma swoją siedzibę w Sułkowicach przy ul. Kolejowej 9A, 05-650 Chynów.

§2

1. Przedszkole jest odrębnym podmiotem podatkowym działającym na zasadach działalności gospodarczej.

§3

1. Organem założycielskim i prowadzącym Przedszkole „Promyczek” jest Małgorzata Urban zamieszkała                      w Sułkowicach  ul. Kolejowa 9 A, 05-650 Chynów.

 

 

ROZDZIAŁ II

Typ, cele i zadania placówki przedszkolnej


§4

1. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

-ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.)

-rozporządzenia  wykonawcze do ustawy o systemie oświaty

-niniejszy Statut nadany przez Organ Prowadzący i uzgodniony z Radą Pedagogiczną

-wpis do ewidencji placówek oświatowych

2. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.

3. W Przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej. Wychowanie dzieci w przedszkolu jest prowadzone w oparciu o wartości chrześcijańskie

i stwarza im warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ich osobowości.

4. Program przedszkola zakłada także wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której rozwija się dziecko, powinna spełniać najważniejszą rolę w kształtowaniu wrażliwej na bliźniego, na dobro i piękno osobowości małego człowieka.

5.Przedszkole ma współdziałać z rodziną w kwestii pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rehabilitacyjnej oraz w różnorodnym rozwoju talentów każdego dziecka.

§5

1.    Organ Prowadzący Przedszkole posiada następujące kompetencje:
a)    zatrudnia wszystkich pracowników przedszkola;
b)    zatwierdza plany i regulaminy pracy;
c)    jest pierwszym organem odwoławczym zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców;
d)    dokonuje zmian w Statucie;
e)    dysponuje finansami przedszkola.

§6

1.   W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna pod przewodnictwem Dyrektora Pedagogicznego. Rada jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących opieki,  kształcenia i wychowania.

2.   Do kompetencji rady należy opracowanie koncepcji planu rozwoju Przedszkola, który musi być zatwierdzony przez Organ Prowadzący.
4.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby zatrudnionych nauczycieli. Głosowanie jest jawne i bezpośrednie.
5.    Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej raz na pół roku i są protokołowane.

 

Organizacja Przedszkola

§7

1. Dzieci do Przedszkola przyjmowane są na podstawie wypełnionej i podpisanej przez rodziców karty zgłoszenia dziecka. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

§8

1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa.

2.Liczba wychowanków w grupie nie może przekroczyć 25 dzieci.

3.Prowadzący zastrzega sobie możliwość łączenia grup w miesiącach wakacyjnych lub z powodu choroby    nauczyciela.

4. Organizacja pracy w ciągu roku określona jest w ramowym rozkładzie dnia ustalonym przez dyrektora                           w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§9

1. Przedszkole jest otwarte w godzinach 6.00-18.00.

2. W ciągu tygodnia przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku.
3. Przedszkole czynne jest cały rok kalendarzowy.

4. Rok Przedszkolny rozpoczyna się 1 września i trwa do 31sierpnia.
5. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta, 24.12. oraz w innych dniach określonych przez Organ Prowadzący, które podane są do ogólnej wiadomości na początku roku szkolnego.

6. Prowadzący zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu pracy lub zamknięcia placówki w sytuacjach szczególnych np.; Sylwester itp. lub w wybranych dniach sąsiadujących z dniami świątecznymi, w szczególności   w czasie tzw. „długich weekendów”.

7. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych prowadzący zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usług na okres niezbędny do wykonania prac, po powiadomieniu rodziców z co najmniej

30 dniowym wyprzedzeniem.

9. W sytuacjach awaryjnych prowadzący zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług                na okres niezbędny do usunięcia skutków awarii.

                                                                                                         §10

 

1.Rodzice są zobowiązani przyprowadzić dziecko do godz. 09:00.

2.Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka.

3.Uznaje się, że przyprowadzone dziecko jest stosownie ubrane do aktualnych warunków pogodowych i może uczestniczyć w zajęciach organizowanych na zewnątrz budynku Przedszkola.

4.Rodzice są zobowiązani do informowania o nieobecności najpóźniej do godz. 8.50,
w przeciwnym razie prowadzący nie dokona stosownych zwrotów za wyżywienie.

§11

1.   W Przedszkolu realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania Przedszkolnego zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone do realizacji przez Dyrektora.

2.  Realizacja założeń podstawy programowej wychowania Przedszkolnego odbywa się nie krócej niż 5 godzin dziennie.

3.  Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15-20 min. dla dzieci 2,5 i 4 letnich oraz 25-30 min. dla dzieci 4 i 5 letnich.

4. Zajęcia dydaktyczne organizowane są w czasie trwania roku szkolnego w terminie od 1 września do 30 czerwca.

5. W Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe odpowiadające zainteresowaniom wychowanków.

6.Zajęcia dodatkowe organizowane są w czasie trwania roku szkolnego w terminie od 1 października                        do 30 czerwca.

 

§12

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna oraz opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.

2. Zajęcia prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane.

3. Podstawowymi formami pracy w Przedszkolu są: zabawy i zajęcia dowolne dzieci, czynności samoobsługowe, prace użyteczne oraz zajęcia zaplanowane przez nauczyciela.

 

Pracownicy

§13

1. Organ Prowadzący zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników, mając na uwadze zadania  statutowe Przedszkola.
2. Pracownicy Przedszkola, w szczególności nauczyciele, są zobowiązani dawać dobry przykład.

§14

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Dzieci zostają objęte opieką od chwili przyprowadzenia ich do placówki przez rodziców (opiekunów) do chwili odebrania. Placówka,  której zostały powierzone dzieci, ponosi odpowiedzialność prawną i moralną za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo.
3.Nauczyciel w uzgodnieniu z Dyrektorem, zachowując współpracę z rodzicami i za ich zgodą, może organizować kwalifikowaną pomoc pedagogiczną, psychologiczną i zdrowotną dla swoich wychowanków.
4. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz wspieranie ich rozwoju. Obserwacja jest odpowiednio dokumentowana.
5.Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą powierzonej mu grupy dzieci.
7. Nauczyciel korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek i instytucji oświatowych  i naukowych.
8. Nauczyciel otacza opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
a)  wspierania ich roli wychowawczej wobec dziecka;
b)  poznawania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka;
c)  ustalania form pomocy w działaniach opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dziecka;
d)  włączania rodziców w pracę Przedszkola.

 

§15

1.  Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat.
2.  Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne w takim stopniu zaawansowania choroby, która umożliwi odpowiedni rozwój i opiekę nad nimi sprawowaną przez personel zatrudniony w Przedszkolu. Decyzje             o przyjęciu takich dzieci podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§16

1.  Wychowanie i opieka w Przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego.

Każde dziecko ma prawo do:
a)  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-opiekuńczym;
b)  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
c)  ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
d)  wychowania w duchu poszanowania drugiego człowieka
2. Każde dziecko ma obowiązek, adekwatnie do swojego wieku i poziomu rozwoju, respektować potrzeby  innych osób,  szanować ich wolność  i bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo zwierząt, roślin i  przedmiotów znajdujących się w jego otoczeniu.

3. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia

z rodzicami, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.                                                                             4. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice.

§17

1.Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
2. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz podczas zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia, wycieczki).
3. W czasie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i opiekun w stosunku – jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
4. Najpóźniej jeden dzień przed wycieczką należy powiadomić o niej rodziców dzieci.

5. Rodzice nie wyrażający zgody na udział swojego dziecka w planowanej wycieczce zobowiązani są do odbioru dziecka z Przedszkola najpóźniej do godziny zaplanowanego opuszczenia placówki przez pozostałych wychowanków.

 

§18

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
a)  rodzice zalegają z opłatami – maksimum do 1 miesięca;
b)  dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych  wychowanków Przedszkola lub wychowawców;
c)  nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
d)  nastąpi zatajenie przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającym prawidłowy proces

wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
2. Decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków może podjąć Dyrektor Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej. Instancją odwoławczą jest w pierwszej kolejności Organ Prowadzący. 

§19

1.  Rodzice mają prawo do:
a)  zapoznania się z planem pracy:

b)  każdorazowego uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i zachowania

w określonych dniach i godzinach;
c)  wyrażania oraz przekazywania Organowi Prowadzącemu własnych opinii na temat pracy Przedszkola.
2.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należą:
a)  przestrzeganie niniejszego statutu;
b)  zaopatrzenie dziecka w  niezbędne przybory;
c)  respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
d)  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola w wyznaczonych godzinach, osobiście lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
e)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
3. Rodzice powinni współdziałać z Przedszkolem w sferze wychowania dziecka.
4. W Przedszkolu powinny być organizowane systematyczne spotkania z rodzicami w ustalonych przez Organ Prowadzący terminach. Celem tych spotkań ma być udzielanie wszelkich informacji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej.

§20

1. Rodzice wnoszą opłatę stałą  za pobyt dziecka w Przedszkolu niezależnie od regularności uczęszczania. Miesięczną opłatę należy uiścić z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłat ustalana jest w danym roku

w sierpniu i obowiązuje na nowy rok szkolny (od września danego roku do sierpnia następnego roku).

2. W przypadku opóźnienia we wpłacie Rodzice mogą zostać obciążeni odsetkami ustawowymi za zwłokę.

3. Strony mają prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W powyższym przypadku czesne za ostatni miesiąc nie podlega zwrotowi a nie wpłacone musi zostać wniesione w całości w terminie najpóźniej do dnia rozwiązania umowy.

§21

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej, a Organ Prowadzący jako pracodawca – inną dokumentację,  zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§22

1. Środki na działalność Przedszkola mogą pochodzić z:
a)  dotacji jednostki samorządu terytorialnego;
b)  wpłat rodziców;
c)  darowizn od osób fizycznych i prawnych.

§25

Statut wchodzi w życie 01.09.2017r

 

 

Organ Prowadzący

Dyrektor: mgr. Małgorzata Urban