Statut

Tekst jednolity Statutu z dnia 02.09.2013r.

Niepublicznego Przedszkola   „Promyczek”

w Sułkowicach.

 

I.        Nazwa przedszkola.

II.      Typ, cele  i zadania placówki przedszkolnej.

III.     Organ Przedszkola.

IV.     Organizacja Przedszkola.

V.      Pracownicy.

VI.     Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola i pobytu dzieci w Przedszkolu.

VII.    Skreślenie z listy wychowanków.

VIII.  Prawa i obowiązki Rodzica.

IX.     Postanowienia końcowe.

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa Przedszkola.


§1

 

1.  Przedszkole posiada nazwę w pełnym brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole

„Promyczek” w Sułkowicach.
2.  Przedszkole posiada skróconą nazwę w brzmieniu: Przedszkole „Promyczek”.
3.  Przedszkole ma swoją siedzibę w Sułkowicach przy ul. Kolejowej 9A, 05-650

Chynów.

 

 

ROZDZIAŁ II

Typ, cele  i zadania placówki przedszkolnej.

§1

1.  Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

– ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

– rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty

– niniejszy Statut nadany przez Organ Prowadzący

– wpis do ewidencji placówek oświatowych.

2.  W Przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego dopuszczony
do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczycieli

zatwierdzone do realizacji przez Dyrektora. Wychowanie dzieci w Przedszkolu

jest prowadzone w oparciu o wartości chrześcijańskie i stwarza im warunki

do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ich osobowości.
3.  Program Przedszkola zakłada także wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka.

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna,  w której rozwija się dziecko, powinna

spełniać najważniejszą rolę w kształtowaniu wrażliwej na bliźniego, na dobro i piękno

osobowości małego człowieka.

 

 

§2

 

Cele i zadania przedszkola:

 

1.   Nadrzędnym celem przedszkola jest dobro dziecka.

2.   Rozwijanie zainteresowań dzieci.

3.   Dostosowanie poziomu zajęć i zabaw, by każde dziecko osiągało sukcesy.

4.   Przekazywanie dzieciom fundamentalnych zasad i norm społecznych.

5.   Budowanie tożsamości narodowej.

6.   Wychowanie w duchu tolerancji.

7.   Kształtowanie postaw prozdrowotnych, utrwalanie zasad promocji i ochrony zdrowia.

8.   Systematyczna diagnoza potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci.

9.   Kształtowanie pewności siebie i konsekwencji w działaniu.

10. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi poradniami

specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc psychologiczno-

pedagogiczną.

11. Organizowanie różnorodnych działań we współpracy ze środowiskiem.

12. Wspieranie rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

 

ROZDZIAŁ III

Organ Przedszkola.

 

§1

1.  Organem założycielskim i prowadzącym Przedszkole „Promyczek”

jest Małgorzata Urban zam. Sułkowice ul. Kolejowa 9A,  05-650 Chynów.

 

§2

1.  Organ Prowadzący Przedszkole posiada następujące kompetencje:
a)  zatrudnia wszystkich pracowników Przedszkola;
b)  zatwierdza plany;
c)  jest pierwszym organem odwoławczym zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców;
d)  dokonuje zmian w Statucie;
e)  dysponuje finansami Przedszkola.

2. W imieniu Dyrektora nadzór pedagogiczny i administracyjny może pełnić Dyrektor ds. pedagogicznych lub inny nauczyciel w ramach udzielonego mu upoważnienia.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola.

 

§1

 

Dzieci do Przedszkola przyjmowane są przez cały rok na podstawie wypełnionej i podpisanej przez rodziców Karty zgłoszenia dziecka oraz opłaceniu kwoty wpisowego.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

§2

 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa- są 2 grupy wiekowe

(2,5-3 latki oraz 4-5 latki).

2.  Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę opiece jednemu nauczycielowi i jednej

pomocy przedszkolnej.
3.  Liczba wychowanków w grupie nie może przekroczyć 25 dzieci.

4.  Organ Prowadzący zastrzega sobie możliwość łączenia grup w miesiącach

wakacyjnych lub z powodu choroby nauczyciela.

§3

 

1.  Organizacja pracy w ciągu roku określona jest w ramowym rozkładzie dnia ustalonym

przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielami.

 

§4

 

1.  Przedszkole jest czynne cały rok kalendarzowy, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku

do   piątku) w godzinach 06:00-18:00.

2.  Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta, 24.12., dni między

świątecznych oraz w innych dniach określonych przez Organ Prowadzący, które podane

są do ogólnej wiadomości na początku roku przedszkolnego ( zebranie z rodzicami

odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia).

3.  Rok Przedszkolny rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 sierpnia.
4.  Prowadzący zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu pracy lub zamknięcia placówki

w sytuacjach szczególnych/kryzysowych lub w oparciu o odrębne uzgodnienia

z rodzicami.

5.  W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych Prowadzący zastrzega

sobie możliwość zawieszenia świadczenia usług na okres niezbędny do wykonania prac,

po powiadomieniu Rodziców z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

6.  W sytuacjach awaryjnych Prowadzący zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia

świadczenia usług na okres niezbędny do usunięcia skutków awarii.

 

§5

 

1.  Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się

nie krócej niż 5 godzin dziennie.                                                                                                              2.  Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć

dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków

i wynosi około 15-20 min. dla dzieci 2,5 i 3 letnich oraz 25-30 min. dla dzieci 4 i 5 letnich.

3.  Zajęcia dydaktyczne organizowane są w czasie trwania roku szkolnego w terminie

od 1września do 30 czerwca.

4.  W Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe odpowiadające

zainteresowaniom wychowanków.

5.  Zajęcia dodatkowe organizowane są od 1 października do 30 czerwca.

 

§6

 

1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna oraz opiekuńcza prowadzona jest na podstawie

przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.

2.  Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane.

3.  Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy w przedszkolu są: zabawy i zajęcia

dowolne dzieci, czynności samoobsługowe oraz zajęcia ogólnorozwojowe zaplanowane

przez nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ V

Pracownicy.

§1

 

1.  Organ Prowadzący zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników, mając na uwadze

zadania  statutowe Przedszkola.
2.  Pracownicy Przedszkola, w szczególności nauczyciele, są zobowiązani dawać

dobry przykład.

3.  Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość

i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
4.  Dzieci zostają objęte opieką od chwili przyprowadzenia ich do placówki przez rodziców

(opiekunów) do chwili odebrania z przedszkola. Placówka,  której zostały powierzone

dzieci, ponosi odpowiedzialność prawną i moralną za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo.

5.  Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych

opiekunów), bądź inne osoby upoważnione przez rodziców-na podstawie pisemnego

oświadczenia rodzica.

6.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby

wskazanej przez rodziców.

7.  Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną przez rodzica w oświadczeniu,

złożonym w przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.

8.  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo

dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę po wyjściu

z sali przedszkolnej.

 

9.   Pracownicy przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie

nietrzeźwym lub zachowującej się agresywnie, bez względu na to, czy jest to rodzic

(prawny opiekun) czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
10. Nauczyciel w uzgodnieniu z Dyrektorem, zachowując współpracę z rodzicami i za ich

zgodą,   może organizować kwalifikowaną pomoc pedagogiczną, psychologiczną

i zdrowotną dla swoich wychowanków.

11. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie potrzeb

rozwojowych dzieci oraz wspieranie ich rozwoju. Obserwacja jest odpowiednio

dokumentowana.
12. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą powierzonej mu grupy

dzieci.

13. Nauczyciel korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek

i instytucji oświatowych i naukowych.
14. Nauczyciel otacza opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
a)  wspierania ich roli wychowawczej wobec dziecka;
b)  poznawania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka;
c)  ustalania form pomocy w działaniach opiekuńczo-wychowawczych w stosunku

do dziecka;
d)  włączania rodziców w pracę przedszkola.

 

§3

 

1.  Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji,

gdy pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz

rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

2.  Pracownicy przedszkola mają obowiązek wezwania do dziecka karetki pogotowia

w przypadkach uzasadnionych.

3.  Pracownicy przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom ( doraźnych środków

przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica).

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola i pobytu dzieci w Przedszkolu.

§1

 

1.  Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 roku do 5 lat.
2.  Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne w takim stopniu zaawansowania

choroby, która umożliwi odpowiedni rozwój i opiekę nad nimi sprawowaną przez personel

zatrudniony w Przedszkolu. Decyzje o przyjęciu takich dzieci podejmuje Dyrektor.

 

§2

 

1.  Wychowanie i opieka w Przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu

chrześcijańskiego. Każde dziecko ma prawo do:
a)  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-opiekuńczym;
b)  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

c)  ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony

i poszanowania jego godności;
d)  wychowania w duchu poszanowania drugiego człowieka

2.  Każde dziecko ma obowiązek, adekwatnie do swojego wieku i poziomu rozwoju,

respektować potrzeby  innych osób,  szanować ich wolność  i bezpieczeństwo,

a także bezpieczeństwo zwierząt,  roślin i  przedmiotów znajdujących się w jego

otoczeniu.

3.  W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego

uzgodnienia z rodzicami, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie

dziecka.

4.  Wychowankowie przedszkola za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw

nieszczęśliwych wypadków. Korzystając z propozycji przedszkola opłatę z tytułu

ubezpieczenia dziecka rodzice, uiszczają na początku roku szkolnego(wrzesień).

 

 

§3

 

1.  Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym,

a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
2.  Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki

oraz podczas zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia, wycieczki).

3.  Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa

i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,

zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

Szczegółowe zasady określa Regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych.

4.  Wycieczki dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą

(wpisaniem dziecka na listę) rodziców (prawnych opiekunów).

Dzieci udają się na wycieczkę lub spacer w obecności nauczyciela oraz dodatkowo

upoważnionych osób-pomocy przedszkolnej.

Na każde dziesięcioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun.
5.  Rodzice nie wyrażający zgody na udział swojego dziecka w planowanej wycieczce

zobowiązani są do odbioru dziecka z Przedszkola najpóźniej do godziny zaplanowanego

opuszczenia placówki przez pozostałych wychowanków.

ROZDZIAŁ VII

Skreślenie z listy wychowanków.

§1

 

1.  Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
a)  rodzice zalegają z opłatami – maksimum 1 miesiąc;
b)  dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych

wychowanków Przedszkola lub wychowawców;
c)  nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii

rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
d)  nastąpi zatajenie przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającym

prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
2.  Decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków może podjąć Dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII

Prawa i obowiązki Rodzica.

 

§1

 

1.  Rodzice mają prawo do:
a)  zapoznania się z planem pracy :

b)  każdorazowego uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju

i zachowania w określonych dniach i godzinach;
c)  wyrażania oraz przekazywania Organowi Prowadzącemu własnych opinii na temat pracy

Przedszkola.
2.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należą:
a)  przestrzeganie niniejszego statutu;

b)  wyrażania i przekazywania nauczycielowi wniosków z obserwacji pracy w przedszkolu
c)  zaopatrzenie dziecka w  niezbędne przybory;
d)  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola w wyznaczonych godzinach,

osobiście lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku

pełne bezpieczeństwo;
e)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
3.  Rodzice powinni współdziałać z Przedszkolem w sferze wychowania dziecka, wdrażania

odpowiednich metod pedagogiczno-opiekuńczych najlepszych dla dobrego rozwoju

ich dziecka.
4.  W Przedszkolu powinny być organizowane systematyczne spotkania z rodzicami

w ustalonych przez Organ Prowadzący terminach. Celem tych spotkań ma być udzielanie

wszelkich informacji dotyczących pracy wychowawczo- opiekuńczo- pedagogicznej.

 

§2

 

1.  Rodzice wnoszą opłatę stałą  za pobyt dziecka w Przedszkolu niezależnie od regularności

uczęszczania. Miesięczną opłatę należy uiścić z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Wysokość opłat ustalana jest w danym roku w kwietniu i obowiązuje na nowy rok szkolny

(od września danego roku do sierpnia następnego roku).

Opłata czesnego nie ulega pomniejszeniu ze względu na dni ustawowo wolne od pracy,

święta, 24.12., dni między świątecznych oraz w innych dniach określonych przez Organ

prowadzący, które są podane na początku roku przedszkolnego ( zebranie w ostatnim

tygodniu sierpnia).

2.  W przypadku opóźnienia we wpłacie Rodzice mogą zostać obciążeni odsetkami

ustawowymi za zwłokę.

3.  Strony mają prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej z zachowaniem

miesięcznego okresu wypowiedzenia, rozpoczęcie biegu wypowiedzenia następuje

od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym

zostało złożone wypowiedzenie.

W powyższym przypadku czesne za ostatni miesiąc nie podlega zwrotowi a nie wpłacone

musi zostać wniesione w całości w terminie najpóźniej do dnia rozwiązania umowy.

 

 

 

 

§3

 

1.  W trosce o zdrowie własnego dziecka i innych dzieci, do przedszkola należy

przyprowadzać dzieci zdrowe.

2.  Uznaje się, że przyprowadzone dziecko jest stosownie ubrane do aktualnych warunków

pogodowych i może uczestniczyć w zajęciach organizowanych na zewnątrz budynku

Przedszkola.

3.  Rodzice są zobowiązani przyprowadzić dziecko do godziny 09:00 na śniadanie lub 09:30

po śniadaniu. Po posiłku rozpoczynają się zajęcia edukacyjne zgodne z planem dnia.

4.  Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby

posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było

zgłoszone najpóźniej do godziny 08:50 osobiście lub telefonicznie.

5.  Rodzice zobowiązani są do sprawdzania i czytania informacji, które Prowadzący

przekazuje poprzez wywieszenie ich na tablicy korkowej przy wejściu do przedszkola,

oraz wysyła poprzez Mobidziennik. Login i hasło każdy rodzic dostaje indywidualnie.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe.

§1

 

1.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności

wychowawczej i opiekuńczej, a Organ Prowadzący jako pracodawca – inną dokumentację,

zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§2

1.  Środki na działalność Przedszkola mogą pochodzić z:
a)  dotacji jednostki samorządu terytorialnego;
b)  wpłat rodziców;
c)  darowizn od osób fizycznych i prawnych.

§3

Tekst jednolity statutu z dnia 02.09.2013 r. wchodzi w życie 02.09.2019 r.

 

 

             Organ Prowadzący

                                                                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                          mgr  Małgorzata Urban

Data ujednolicenia 29.08.2019r.